JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Handläggning av familje- och tvistemål

Så här hanterar vi familjemålen

Tingsrätten har antagit gemensamma rutiner för handläggningen av familjemål. Med familjemål menar vi i första hand mål om skilsmässa, vårdnad, umgänge, boende och faderskap. Syftet är att målen ska hanteras enhetligt, skyndsamt och med hög kvalitet för barnens bästa. De gemensamma rutinerna kan du läsa här.

Familjemålen bereds i normalfallet av domstolshandläggare. I varje vårdnadsmål tillfrågas den aktuella familjerätten om målet är lämpligt att handläggas enligt Konflikt- och försoningsmetoden. På varje avdelning är en rådman utsedd till familjedomare som är drivningsansvarig för familjemålen fram till den första muntliga förberedelsen. Sedan övergår ansvaret till den domare som har varit ordförande vid sammanträdet. Om man har frågor om handläggningen av familjemål går det bra att vända sig till den aktuella familjedomaren.

Så här hanterar vi tvistemålen

Tingsrätten har antagit gemensamma rutiner för handläggning av dispositiva tvistemål. Med dispositiva tvistemål menas mål där parterna när som helst kan träffa en förlikning. Några exempel på dispositiva tvistemål är mål om fordran, skadestånd, avtalstolkning, fel i fastighet, köprättsliga tvister och arvs- och testamentstvister. Syftet är att målen ska hanteras enhetligt, effektivt och med hög kvalitet. Rutinerna är tänkt att beskriva handläggningen av ett tvistemål från det att det först kommer in till tingsrätten och fram till dess avslutande. De olika handläggningsstadierna anges därför som huvudregel i kronologisk ordning. Tanken med promemorian, som är omfattande, är att den ska kunna tjäna både som uppslagsverk men också som en detaljerad beskrivning av hur arbetet med tvistemål bedrivs på tingsrätten. De gemensamma rutinerna finns att läsa här.


Kortfattat kan sägas att rutinerna ska se till att tvistemålshandläggningen vid Södertörns tingsrätt präglas av en hög domarnärvaro och aktivitet. Det ska finnas en tanke och ett syfte med varje handläggningsåtgärd. De verktyg som rättegångsbalken tillhandahåller ska användas. Ansvaret för handläggningen av ett tvistemål ska ligga på en och samma domare från det att det kommer in till tingsrätten till dess domstolen avgör målet. Varje tvistemål ska dessutom knytas till en notarie som på så sätt deltar i handläggningen under målets beredning. På detta sätt skapas bra förutsättningar för en effektiv handläggning av hög kvalitet. Denna knytning ska inte bara vara intern utan den ska också kommuniceras ut till parterna. Målsättningen är att handläggningen av tvistemål från det att målet kommer in fram till ett slutligt avgörande inte ska ta mer än tio månader. 

 
Senast ändrad: 2016-09-29