JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kvalitetsarbete på Södertörns tingsrätt

Bemötande och domskrivning

Sveriges domstolar har antagit strategier och handlingsplan för bemötande, domskrivning och mediekontakter.

Alla som kommer till domstolen ska bli bemötta med respekt och värdighet. De som läser en dom eller beslut ska förstå språket, hitta i texten och begripa domstolens resonemang. Domstolen ska vara tillgänglig och öppen mot media. Den information som ges till media ska vara lättillgänglig och kommuniceras på ett enkelt språk. Domstolen ska vara närvarande i såväl traditionella som sociala medier och kommunicera aktivt med omvärlden för att tillföra domstolens perspektiv.

Södertörns tingsrätt har sedan 2009 arbetat aktivt med brukarundersökningar och dialogmöten för att få synpunkter på vårt bemötande och vårt sätt att skriva domar. Vi har under åren haft dialogmöten bl.a. med åklagare, advokater, juridiska biträden, tolkar, journalister, frivården, transportjänsten, KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och en kvinnojour verksam i vårt upptagningsområde. Resultatet har bl.a. blivit riktlinjer för bra bemötande, domskrivning, skolklassbesök, mediehantering samt tolkpolicy.

På tingsrätten finns en domskrivningsgrupp, en kvalitetsgrupp (med särskilt ansvar för bemötandefrågor), en mediegrupp och en jämställdhetsintegreringsgrupp som består av medarbetare från samtliga personalkategorier. Dessa grupper har ett särskilt ansvar för att arbetet på domstolen drivs framåt inom respektive område.

På Södertörns tingsrätt finns också en särskild grupp domare, Mediedomarna, som erbjuder sig att svara på allmänna frågor från journalister. För ytterligare information om vårt mediearbete och våra mediedomare se (http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Tingsratten-och-media/).

Bild på klarspråkskristallen

Under 2017 fick tingsrätten ta emot Klarspråkskristallen för sitt systematiska arbete med att skriva domar och beslut på ett lättbegripligt sätt. Av pressmeddelandet nedan framgår den fullständiga motiveringen för priset. (http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.40d7617f15bc7df65756981/
1494510473597/S%C3%B6dert%C3%B6rns%20tingsr%C3%A4tt%20prisas%20f%C3%B6r%20klarspr%C3%A5k.pdf
).

Priset delas ut varje år av Institutet för språk och folkminne http://www.sprakochfolkminnen.se/). I samband med prisutdelningen livesände vi på Facebook (https://business.facebook.com/SodertornsTR/videos/1358077574286613/)

 Vi har också gjort en film som beskriver vårt arbete med klarspråksfrågor (https://business.facebook.com/SodertornsTR/videos/1358023077625396/).

Pågående kvalitetsarbete

Under 2017 har vi haft dialogmöten med tolkar, en kvinnojour i Huddinge, KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och med åklagare, advokater och rättsliga biträden. Resultaten av dialogmötena har presenterats vid månadsmöten för samtliga medarbetare och en särskild grupp, vår kvalitetsgrupp, kommer att arbeta vidare med de synpunkter som har kommit fram.

Tingsrätten har under mars 2017 också skapat en Facebook-sida som fungerar dels som en informationskanal, dels som en digital reception. På Facebook-sidan finns varje vecka en lista över veckans förhandlingar, ett nytt inlägg från vår Domarblogg och Fredagsfrågan. Dessutom publicerar vi pressmeddelanden och annan information om tingsrätten på sidan.

Domarbloggen (www.domarbloggen.se) är en blogg som bedrivs av tingsrättens medarbetare. Bloggen  startades i april 2016. Ett inlägg kommer ut varje vecka, med undantag för jul- och sommaruppehåll. Blogginläggen har beskrivit hur det är att arbeta på en domstol utifrån olika yrkeskategoriers perspektiv och uppmärksammat tingsrättens arbete med kvalitetsfrågor. Bloggen har också tagit upp juridiska områden som kan vara av intresse för allmänheten. Ibland har ett inlägg haftEn utskuren bld från hemsidan domarbloggen.se sitt ursprung i en förfrågan från några av våra läsare. Bloggen har också kommenterat juridiska frågeställningar som har varit aktuella i samhällsdebatten eller uppmärksammade mål som tingsrätten har avgjort och där det har funnits en juridisk frågeställning som lämpar sig för ett blogginlägg. Blogginläggen har också berört en del föreläsningar eller studiebesök som medarbetarna har deltagit i där det är intressant också för allmänheten att få information om föreläsningen eller studiebesöket.

Det går att skriva till bloggen genom att använda mailadressen sodertorns.tingsratt.domarbloggen@dom.se.

Fredagsfrågan på vår Facebook-sida är ett forum där vi sedan mars 2018 svarar på vanligt förekommande frågor från allmänheten. Det går att höra av sig till Fredagsfrågan genom bloggens mailadress. Märk meddelandet ”fredagsfrågan”. Frågan ska vara generell och inte avse ett specifikt mål.

Sedan mars 2018 finns tingsrätten också på Instagram. På Instagram berättar vi om domstolens verksamhet i bild och med korta texter.

Jämställdhetsintegrering - vårt år som pilotdomstol

Södertörns tingsrätt har under 2017 fungerat som pilotdomstol för jämställdhetsintegrering. En särskild arbetsgrupp med representanter från olika yrkeskategorier har haft ansvar för de aktiviteter som har genomförts under 2017.

Vi har under året haft en rad kompetenshöjande föreläsningar. Vi har Lunchrum med ett antal människor som lyssnar på en föreläsaregenomfört en jämställdhetspromenad. Promenadens fokus har varit våldsutsatta kvinnor i nära relation. Promenaden har tagit sin början på pendeltågsstationen Flemingsberg och sedan fortsatt på vägen till domstolen och därefter in i våra lokaler, inbegripet våra allmänna utrymmen, förhandlingssalar, sammanträdesrum och mottagningsrum. 

Vi har haft ett dialogmöte med åklagare, advokater och biträdande jurister om trygghets- och jämställhetsfrågor på Södertörns tingsrätt. Vi har sedan 2017 med jämna mellanrum också dialogmöten med en kvinnojour i vårt upptagningsområde för att få synpunkter bl.a. på vårt bemötande.

Vi har dessutom låtit genusforskare från Linnéuniversitetet i Växjö granska våra domar i familjemål, våldtäkt och våld i nära relation. Resultatet av granskningen utifrån ett genusperspektiv kommer att presenteras för personalen under en särskild workshop i augusti 2018.

En student från kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, har utifrån ett genusperspektiv granskat bemötandet i rättssalen av män och kvinnor som är målsägande i misshandelsmål. Resultatet av arbetet kommer att presenteras för personalen under 2018. 

Medarbetare från Södertörns tingsrätt har, tillsammans med andra pilotdomstolar, berättat om sitt arbete med jämställdhetsintegrering för andra domstolar. Dessa träffar har arrangerats av Domstolsverket.

Mer information om jämställdhetsintegrering i Sveriges domstolar kan du hitta på länken nedan. (http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domstolars-pressrum/Aktuella-projekt/Jamstalldhetsintegrering/

Kvalitetsarbete under 2018

Vi kommer att fortsätta att arbeta med jämställdhetsintegreringsfrågor under 2018. Fokus under 2017 har legat på vårt bemötande av de människor som kommer till domstolen, men under 2018 kommer fokus också att ligga på internt bemötande. Jämställdhetsintegreringsfrågor kommer att integreras med vårt övriga kontinuerliga kvalitetsarbete och vi kommer att hålla ett särskilt seminarium om jämställdhetsintegreringsfrågor för våra nämndemän.

Under den andra delen av 2018 kommer vi också att ha fokus på andra diskrimineringsgrunder än kön, exempelvis etnicitet och sexuell läggning. 2018 kommer Sveriges domstolar för första gången att delta i Pride. Södertörns tingsrätt kommer att ansvara för planeringen och genomförandet av deltagandet.

Under 2018 kommer vi att hålla dialogmöten med advokater och biträdande jurister vars huvudsakliga verksamhet rör familjerätt, med transportjänsten och med frivården för att få synpunkter på bl.a. bemötandefrågor.

Under 2018 kommer vi dessutom att ha ett särskilt fokus på ungdomar. Förutom möjligheten till studiebesök erbjuder sig domare från tingsrätten att besöka skolor för att berätta om domstolens verksamhet. Under mars och april månad uppmärksammar tingsrätten särskilt ungdomar genom att varje fredag låta Fredagsfrågan på Facebook handla om barn och ungdomar och rättsväsendet.

Under 2018 kommer en språkkonsult att granska ett urval av tingsrättens domar utifrån ett klarspråksperspektiv. Resultatet kommer sedan att presenteras för domarna vid ett särskilt möte. Det är tredje gången som en sådan språkgranskning av våra domar genomförs sedan vi började med vårt klarspråksarbete 2009.

I juni 2018 kommer Södertörns tingsrätt att vara värd för ett möte med domstolar som har ett särskilt intresse för sociala medier. Mötet kommer att hållas på Södertörns tingsrätt.

Den 1 september 2018 kommer Södertörns tingsrätt att hålla öppet hus i samband med evenemanget En dag för Flemingsberg. Den som besöker tingsrätten kommer bl.a. att få möjlighet att ställa frågor till domare och andra yrkeskategorier som arbetar hos oss, följa med på en guidad rundtur av tingsrättens lokaler och titta på fiktiva rättegångsspel.

Konflikt och Försoning – en ny handläggningsform i vårdnadstvister

Tingsrätten erbjuder i samråd med familjerätterna i vissa stadsdelsnämnder i Stockholm och i Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner parterna i vårdnadstvister att delta i en ny handläggningsordning. Familjerättssekreterare finns med vid de muntliga förhandlingarna för att lyfta fram barnperspektivet och sina erfarenheter av barns reaktioner i separationstvister. Syftet är att parterna med hjälp av ordföranden och familjerättssekreteraren själva ska komma fram till en lösning som uppfyller barnens behov och som blir varaktig. Ordföranden ger sedan familjerättssekreteraren i uppdrag att ha utvidgade samarbetssamtal med föräldrarna, ha samtal med barnet, förskola och skola samt andra som kan ge information om barnets förhållande och behov. Vid nästa sammanträde redovisas uppdraget och med utgångspunkt däri hjälper ordföranden och familjerättssekreteraren parterna att slutligt komma överens. Överenskommelsen kan även innefatta hjälp och stödåtgärder från socialtjänsten till parter och barn efter domen samt uppföljning efter en tid.  

Information om Konflikt och Försoning.

 Flödesschema information om Konflikt och FörsoningFör mer information om tingsrättens kvalitetsarbete kontakta Karin Påle Bartes på tel. 08 561 662 73 eller karin.pale-bartes@dom.se  

 
Senast ändrad: 2019-05-20