JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kvalitetsarbete på Södertörns tingsrätt

Bemötande och domskrivning

Sveriges Domstolar har antagit strategier och handlingsplaner för bemötande och domskrivning. Alla som kommer till domstolen ska bli bemötta med respekt och värdighet. De som läser en dom eller beslut ska förstå språket, hitta i texten och begripa domstolens resonemang. Södertörns tingsrätt har sedan 2009 aktivt arbetat med brukarundersökningar och dialogmöten för att få synpunkter på vårt bemötande och vårt sätt att skriva domar. Resultatet har bl.a. blivit riktlinjer för bra bemötande, domskrivning och skolklassbesök samt tolkpolicy. Vartannat år görs nya undersökningar och vid behov revideras riktlinjerna.

Pågående kvalitetsarbete

Under 2016 har vi genomfört en ny brukarundersökning för att undersöka om de förbättringar vi gjort har gett resultat. Vi har även haft ett dialogmöte med åklagare och advokater. Brukarundersökningen visar att brukarna generellt sett känner sig mycket väl bemötta på tingsrätten. Dock finns några områden där vi behöver bli bättre. Det gäller t.ex. trygghet och säkerhet i vänthallarna, förseningar av rättegångar och att aktörerna i vart fall får meddelande om hur stora förseningarna blir. Tingsrätten planerar i anledning av synpunkterna bl.a. avskilda utrymmen för målsägande och vittnen och närvaro av vakter i de allmänna utrymmena.

Ladda ner brukarundersökningen

Under 2017 kommer tingsrätten att träffa andra fokusgrupper som kan ge oss synpunkter på bemötande och service, som t.ex. tolkar som är verksamma i mål på tingsrätten. Vi fortsätter även vårt klarspråksarbete genom att modernisera våra autotexter och mallar och låta en språkkonsult analysera ett antal domar och beslut.

 
I april 2016 inrättade vi vår domarblogg. Syftet är att sprida information till allmänheten om verksamheten på domstolen men även att kunna göra rättelser av felaktig nyhetsrapportering och göra inlägg i samhällsdebatten. www.domarbloggen.se Vi planerar att under 2017 även starta ett facebook konto och kunna ge snabb information till de som ska besöka tingsrätten och även ge svar på allmänna frågor om vad som händer på tingsrätten och vilka handlingar som krävs i olika måltyper.


Jämställdhetsintegrering

Södertörns tingsrätt är, tillsammans med några andra domstolar, pilotdomstol under 2017 för frågor som rör jämställdhet. De erfarenheter som kan dras från pilotdomstolarna ska sedan resten av Sveriges Domstolar kunna dra nytta av inför kommande arbete med jämställdhetsintegrering. DV bistår med resurser.
Inom ramen för pilotprojektet kommer en kartläggning att göras av det fak-tiska bemötandet i familjemål från det att brukaren först har kontakt med tingsrätten till dess att dom meddelas. En språkgranskare och en genusexpert kommer att granska domar i familjemål samt brottmålsdomar såvitt avser våld i nära relation och sexualbrott. En genusexpert kommer också att granska det faktiska bemötandet i rättssalen. Domstolens lokaler ska också granskas utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv när det gäller våldsutsatta kvinnor. En genusexpert och en språkgranskare ska utföra en bild- och textanalys av intranätet, den externa webben och övriga kanaler för kommunikation, t.ex. domarbloggen, pressmeddelanden och det facebook konto som tingsrätten inom kort kommer att öppna.
Jämställdhetsintegreringen inleds med att alla medarbetare deltar i ett upp-startsmöte, där bl.a. genusforskaren och universitetslektorn Görel Granström föreläser om genusfrågor.


Hur arbetar man systematiskt med kvalitetsarbete på en domstol?


Man kan ta del av tingsrättens erfarenheter av det systematiska kvalitetsarbetet i en rapport. Där redogörs för det kvalitetsarbete med bl.a. brukarundersökningar som bedrivits vid Södertörns tingsrätt mellan åren 2009 och 2013. Det omfattar såväl olika bemötandefrågor som arbete med att skriva mer begripliga och bättre strukturerade domar. Vidare görs en analys av framgångsfaktorer och hinder som har funnits i arbetet. I ett kapitel redogörs för hur medarbetarna har involverats i kvalitetsarbetet. Avsikten med rapporten är att andra domstolar ska kunna ta hjälp och inspireras av den i sitt eget kvalitetsarbete.


Ladda ner rapporten

Konflikt och Försoning – en ny handläggningsform i vårdnadstvister

Tingsrätten erbjuder i samråd med familjerätterna i vissa stadsdelsnämnder i Stockholm och i Botkyrka, Haninge och Huddinge kommuner parterna i vårdnadstvister att delta i en ny handläggningsordning. Familjerättssekreterare finns med vid de muntliga förhandlingarna för att lyfta fram barnperspektivet och sina erfarenheter av barns reaktioner i separationstvister. Syftet är att parterna med hjälp av ordföranden och familjerättssekreteraren själva ska komma fram till en lösning som uppfyller barnens behov och som blir varaktig. Ordföranden ger sedan familjerättssekreteraren i uppdrag att ha utvidgade samarbetssamtal med föräldrarna, ha samtal med barnet, förskola och skola samt andra som kan ge information om barnets förhållande och behov. Vid nästa sammanträde redovisas uppdraget och med utgångspunkt däri hjälper ordföranden och familjerättssekreteraren parterna att slutligt komma överens. Överenskommelsen kan även innefatta hjälp och stödåtgärder från socialtjänsten till parter och barn efter domen samt uppföljning efter en tid.  

Information om Konflikt och Försoning.

 Flödesschema information om Konflikt och FörsoningFör mer information om tingsrättens kvalitetsarbete kontakta Karin Påle Bartes på tel. 08 561 662 73 eller karin.pale-bartes@dom.se  

 

 
Senast ändrad: 2018-03-29