JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i brottmålet om svindleri m.m. i Kraft & Kultur i Sverige AB

[2015-07-08] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag dömt förre verkställande direktören i elhandelsbolaget Kraft & Kultur för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Påföljden har bestämts till fängelse i tre år och sex månader och han har också fått näringsförbud i fem år.

Kraft & Kultur var ett dotterbolag till Troms Kraft AS, en norsk koncern på elmarknaden. Efter en internutredning av faktureringen och bokföringen i Kraft & Kultur i november 2011, konstaterades det att ett belopp om ca 1,5 miljarder kr i årsbokslutet för 2010 saknade substans i verkligheten.

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väckte i maj 2014 och februari 2015 åtal mot förre VD:n i Kraft & Kultur för grovt svindleri och/eller grovt bokföringsbrott under räkenskapsåren 2003-2010. Samtidigt åtalades tre medarbetare för medhjälp till dessa brott.

Tingsrätten har under 21 dagar haft huvudförhandling i målet, varvid bl.a. 22 vittnen har hörts och omfattande skriftlig bevisning har redovisats.

Tingsrätten har i sin dom funnit styrkt att VD:n uppsåtligen offentliggjort vilseledande uppgifter genom att under balansposten Upplupna intäkter låta bokföra intäkter med alltför höga belopp. Dessa oriktiga uppgifter, som sedan har legat till grund för bolagets årsredovisningar för de räkenskapsår som åtalet avser, har påverkat bedömandet av bolaget i ekonomiskt hänseende och därmed kunnat medföra skada. VD:ns agerande är att bedöma som svindleri. Brottsligheten har varit systematisk och avsett betydande belopp. VD:n döms därför för grovt svindleri i åtta fall. Han har genom sitt handlande också gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott.

Tingsrätten har vidare funnit att två av medarbetarna på grund av oaktsamhet har främjat VD:ns bokföringsbrott och de döms därför för medhjälp därtill till villkorlig dom och dagsböter. Åtalet mot den tredje medarbetaren ogillas.

En kommentar från rättens ordförande, f.d. chefsrådmannen Richard Ljungqvist: Svindleri är ett brott som sällan förekommer i våra domstolar. Detta mål, som bl.a. gällt mycket stora belopp och rört intressanta redovisningstekniska frågor, har rönt viss uppmärksamhet, inte minst i Norge. Ett skäl till detta kan vara att det i Stockholms tingsrätt och i Oslo tingsrätt pågår skadeståndsprocesser som har anknytning till händelserna i målet.

Domen är på 92 sidor jämte ett antal bilagor.

 

Senast ändrad: 2015-07-08

För mer information kontakta:

Richard Ljungqvist
F.d. chefsrådman
070- 4676 230

Södertörns tingsrätt
Avdelning 5 kansli
08-561 660 50

Målnummer:

Mål B 5582-12