JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Friande domar i målet angående arbetsmiljöbrott på häktet Huddinge

[2015-02-02] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom i målet där tre tidigare chefer på häktet Huddinge åtalats för arbetsmiljöbrott i anledning av mordet på en vårdare hösten 2011. Samtliga åtalade har frikänts av tingsrätten.

Den 3 oktober 2011 mördade en intagen en vårdare på häktet Huddinge. Åklagaren har i målet åtalat tre personer i chefsställning på häktet för att de inte vidtagit åtgärder som skulle ha förhindrat mordet och gjort gällande att de därigenom orsakat vårdarens död.

Rätten har i domen särskilt lyft fram att kravet på att en arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall inte innebär att denne har brustit i sina skyldigheter så snart en olycka eller ett dödsfall inträffat.

- I stället krävs det att denne avvikit från vad som allmänt sett kan anses vara rimliga åtgärder för att en arbetsgivare ska anses ha brustit i sina skyldigheter, säger rådmannen Fredrik Nydén, som var rättens ordförande.

Tingsrätten har i denna del kommit fram till att åklagaren inte kunnat bevisa att häktet Huddinge saknat sådana rutiner som en normalt aktsam arbetsgivare skulle ha infört. Tingsrätten anser inte heller att det går att dra slutsatsen att mordet inte skulle ha inträffat om de extra rutiner som åklagaren efterlyst funnits på plats. Slutligen har rätten inte ansett det bevisat att någon av de tilltalade haft anledning att räkna med att ett dödsfall skulle kunna inträffa till följd av de bristande rutiner som åklagaren gjort gällande att häktet haft. Samtliga tilltalade har därför frikänts.

Tre av domstolens sex ledamöter är dock skiljaktiga och vill döma två av de åtalade cheferna för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och dagsböter.

Senast ändrad: 2015-02-02

För mer information kontakta:

Fredrik Nydén
Rådman
08-561 662 43

Lars Lindhe
f.d. lagman
08-561 661 22

Målnummer:

B 2767-13, avdelning 2