JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Frikännande dom mot styrelseledamot i Samtid & Framtid AB

[2016-02-05] Södertörns tingsrätt

Sammanfattning

Södertörns tingsrätt har i dom denna dag ogillat åtalet mot en styrelseledamot i Samtid & Framtid AB för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Tingsrätten har dömt den person (konsulten) som enligt ett avtal med Samtid & Framtid AB har haft att sköta den löpande bokföringen men underlåtit att göra detta för medhjälp till bokföringsbrott till villkorlig dom i förening med 120 timmars samhällstjänst. Åklagarens begäran om att Samtid & Framtid AB ska åläggas att betala företagsbot har avslagits.

”Det har varit ett komplicerat mål med en hel del frågor att ta ställning till, samtidigt som det har varit ett stort intresse från media”, säger rådmannen Anders Larsson, som var ordförande i målet i en kommentar.

Åtalspunkterna

Enligt den första och andra åtalspunkten hade styrelseledamoten och konsulten gjort sig skyldiga till grovt skattebrott respektive medhjälp till grovt skattebrott genom att ha lämnat oriktig uppgift till Skatteverket om den utgående mervärdesskatten för det fjärde kvartalet 2013. Bakgrunden till den felaktiga uppgiften var ett ägartillskott från Sverigedemokraterna till dotterbolaget Blåsippan AB, som i sin tur fört pengarna vidare till sitt dotterbolag Samtid & Framtid AB. Efter att Sverigedemokraterna beslutat att ändra ägartillskottet till en internfaktureringslösning uppstod en intäkt i Samtid & Framtid AB som i sin tur ledde till utgående mervärdesskatt, som inte redovisades till Skatteverket i mervärdesskattedeklarationen. Tingsrätten har funnit att det har lämnats en oriktig uppgift till Skatteverket men att varken styrelseledamoten eller konsulten haft uppsåt i förhållande till att uppgiften varit oriktig.

Enligt den tredje åtalspunkten hade styrelseledamoten gjort sig skyldig till grovt skattebrott bestående i att ha lämnat felaktiga uppgifter i inkomstdeklarationen för Samtid & Framtid AB. De felaktiga uppgifterna grundade sig bl.a. i det förhållandet att en stor kostnad (3 Mkr exklusive mervärdesskatt) för ett avtal med ett konsultbolag (Mediakonsulterna Europa AB) hade tagits  upp i dess helhet år 2013, trots att konsultbolaget skulle utföra arbete under tre års tid. Enligt åklagaren borde kostnaden rätteligen ha periodiserats över dessa tre år. Genom att inte göra detta har resultatet för år 2013 blivit negativt, vilket i sin tur påverkat inkomstskatten. Vidare grundade sig de felaktiga uppgifterna i det förhållandet att de fakturor som den konsult som ansvarade för den löpande bokföringen hade ställt ut, enligt åklagaren varit osanna då denne fakturerat för betydligt fler timmar än denne arbetat. Tingsrätten har kommit fram till att kostnaden om 3 Mkr borde ha periodiserats och att följden av att detta inte gjorts blivit att det lämnats en oriktig uppgift till Skatteverket. Det har dock bedömts att styrelseledamoten inte har haft uppsåt i förhållande till det oriktiga uppgiftslämnandet. När det gäller påståendet om osanna fakturor har tingsrätten funnit att fakturorna inte har varit osanna.

Den fjärde och femte åtalspunkten tog även dem sikte på påstått osanna fakturor från den konsult som ansvarat för den löpande bokföringen, med samma utgång som ovan beskrivits.

Den sjätte och sjunde åtalspunkten gällde påstått grovt bokföringsbrott respektive medhjälp därtill. Det som bl.a. hade påståtts från åklagaren var att någon löpande bokföring inte hade skett under år 2013. Tingsrätten har dömt den konsult som ansvarade för den löpande bokföringen i enlighet
 
med hans erkännande för medhjälp till bokföringsbrott, då han underlåtit att löpande bokföra uppkomna affärshändelser i bolaget. Tingsrätten har ogillat åtalet mot styrelseledamoten då denne bedömts inte ha haft uppsåt till att, eller ha agerat oaktsamt i förhållande till att, bokföringsskyldigheten inte utförts. Vad gäller oaktsamhetsbedömningen har åklagaren inte lyckats visa att styrelseledamoten fått någon indikation på att bokföringsskyldigheten inte följts.

Presskonferens

Presskonferens hålls kl. 11.15 i sal 4.

Senast ändrad: 2016-02-05

För mer information kontakta:

Anders Larsson
Rådman
08-561 662 49

Maria Pagmén
Domstolshandläggare
08-561 661 31

Målnummer:

B 1763-15