JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Inte straffbart att smita från trafikolycka

[2016-11-09] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag frikänt en person som varit inbladad i en trafikolycka utan att uppge sin identitet. Enligt tingsrätten strider den svenska lagstiftningen mot det skydd som Europakonventionen ger den åtalade och svensk lag kan därför inte tillämpas.

Enligt lag är den som är inblandad i en trafikolycka, oavsett om personen orsakat olyckan eller inte, skyldig att bl.a. uppge sitt namn och sin adress. Detta för att olyckan ska kunna utredas och ansvaret för densamma klarläggas. Den som inte uppger sitt namn och adress döms för obehörigt avvikande från trafikolycksplats, s.k. smitning.

Svensk grundlag säger att en domstol inte får tillämpa en lag om den strider mot någon av de rättigheter som Europakonventionen ger. En sådan rättighet innebär att staten inte får ålägga en person att anmäla sig själv eller presentera bevisning som gör det lättare för staten att utreda och straffa personen för brott som denne begått (s.k. skydd mot självinkriminering).

I dagens dom har tingsrätten konstaterat att kravet i trafikbrottslagen på att uppge sitt namn och sin adress i vissa fall strider mot Europakonventionen. Det gäller i situationer då någon som varit inblandad i olyckan har anledning att anta att denne begått ett brott.

Rätten till skydd mot självinkriminering är inte absolut utan stater har rätt att i vissa fall inskränka rättigheten. Högsta domstolen i Finland har i en dom från 2014 ansett att skälen för en inskränkning gällande trafikbrott inte är tillräckligt starka. Tingsrätten har anslutit sig till denna bedömning och bl.a. anfört att de rättigheter som Europakonventionen ger i andra stater vars rättsordning är mycket lik den svenska bör respekteras även i Sverige.

Senast ändrad: 2016-11-09

För mer information kontakta:

Fredrik Nydén
Rådman
08-561 662 43

Målnummer:

B 3962-16