JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Justering av riktlinjer för användning av förordnandelistor m.m.

[2016-02-29] Södertörns tingsrätt

Tingsrätterna i Stockholmsregionen tog i september 2015 fram gemensamma riktlinjer för användning av Advokatsamfundets förordnandelistor m.m. Riktlinjerna har nu tillämpats på flera av regionens tingsrätter under några månader. Under denna tid har det såväl externt som internt förts fram en del synpunkter och frågor rörande riktlinjerna och dess tillämpning. Mot denna bakgrund har lagmännen i Stockholmsregionen kommit överens om att göra vissa ändringar och förtydliganden i riktlinjerna.

De justerade riktlinjerna innehåller i korthet följande ändringar och tillägg (nedan markerade i fet stil).

Punkten 3 - Om advokaten/biträdande juristen/advokatbyrån under kontorstid får en förfrågan via e-post ska svar komma in inom två timmar istället för en timme som varit fallet förut. Kommer det inte in ett svar inom två timmar räknas det som att personen fått ett uppdrag, varefter nästa person på listan kontaktas.

Punkten 5 - När det gäller förordnande som målsägandebiträde i mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ska i första hand advokater med särskild erfarenhet utses.

För att en biträdande jurist på advokatbyrå ska få ett uppdrag som målsägandebiträde krävs att hen är tingsmeriterad eller har arbetat minst ett år på advokatbyrå.

Punkten 6 - I mål som avser allvarlig, ovanlig eller komplicerad brottslighet och i mål med unga bör advokat med särskild erfarenhet inom området förordnas som offentlig försvarare. Som sådana mål avses främst: 

  • Mål med frihetsberövade personer
  • U 18-mål
  • Mål rörande brott som har fängelse i mer än två år i straffskalan.
  • Mål rörande relationsbrottslighet
  • Ekobrottmål som inte enbart rör bokföringsbrott
  • Sexualbrottmål
  • Mål rörande tjänstefel
  • Mål från internationella åklagarkammaren
  • Mål från riksenheten för säkerhetsmål 

 

Hantering av intresseanmälningar från jurister på byråer utanför Advokatsamfundets verksamhet

Det är upp till den som anmäler intresse för att sättas upp på en lista att lägga fram vad som kvalificerar denne för det, som relevant utbildning och erfarenhet (t.ex. notarietjänstgöring).

För att en jurist ska få ett uppdrag som målsägandebiträde krävs att juristen har särskild kunskap och erfarenhet av arbete som juridiskt biträde eller motsvarande i minst två år.

De justerade riktlinjerna tillämpas successivt från och med den 1 mars 2016. 

För Södertörns tingsrätt tillämpas riktlinjerna från och med den 1 mars 2016.

Information om hur du skickar in intresseanmälan för offentliga uppdrag.

Senast ändrad: 2016-02-29