JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Polis åtalad för tjänstefel frikänns

[2016-05-06] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har i dom den här dagen frikänt den polisman som stått åtalad för tjänstefel efter att ha avlägsnat en man från Södermalm till Skogskyrkogården och lämnat honom där. Kort efter avlämnandet har mannen avlidit till följd av en akut hjärtinfarkt.

Det var den 9 mars 2015 som den åtalade polismannen beslutade att en ordningsstörande man skulle avlägsnas från Södermalm. Mannen transporterades till Skogskyrkogården, en plats som även i andra sammanhang använts som avlägsnandeplats för ordningsstörande personer. Mannen var under transporten mycket utåtagerande och fortsatte att vara det efter att han förts ut ur polisbilen på Skogskyrkogården. Efter en stund lyckades de polispatruller som genomfört avlägsnandet att sätta sig i sina bilar och lämna platsen. Mannen låg då ned på marken, vilket den åtalade polisen såg. Kort därefter påträffade ett vittne mannen livlös och han dödförklarades ungefär en timme senare. Enligt den rättsmedicinska obduktionen hade mannen avlidit till följd av en akut hjärtinfarkt.

Polisen som hade fattat beslutetet om avlägsnande och som var förman i patrullen åtalades för tjänstefel. Enligt åtalet hade polismannen åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att i strid med 2 § 4 polislagen underlåtit att, trots att sådant bistånd lämpligen kunnat lämnas av honom, kontrollera mannens hälsotillstånd och se till att återupplivningsförsök genomfördes på mannen samt se till att mannen snarast kom under medicinsk vård. De främsta skälen till varför den åtalade polismannen, enligt åklagaren, haft anledning att kontrollera mannens hälsotillstånd innan han lämnat platsen var

  • att mannen under transporten till Skogskyrkogården uppvisat sjukdomstecken (harklingar och hosta) och av denna anledning tillfrågats av den åtalade polisen om han varit i behov av sjukhusvård,

  • att mannen under hela transporten och även direkt efter att denne släppts ut ur bilen på Skogskyrkogården varit utåtagerande, men därefter satt sig ned och slutligen legat ned när den åtalade polisen väl lämnat platsen,

  • att den åtalade polismannen kört förbi mannen vid flera tillfällen innan han lämnat platsen och då sett att denne legat ned samt över radion rapporterat att mannen spelat livlös.

Tingsrätten har kommit fram till att det som förevarit under transporten till Skogskyrkogården inte har gett den åtalade polisen anledning att tro att mannen haft något allvarligt hälsoproblem som i sin tur borde ha föranlett honom att vara extra uppmärksam på mannen vid avlämnandet på Skogskyrkogården.

Vidare har tingsrätten kommit fram till att den omständigheten att mannen satt sig ned och sedan legat ned på marken när den åtalade polisen och hans kollegor lämnat platsen inte – vare sig ensamt eller sett i ljuset av vad som förevarit under transporten till Skogskyrkogården – gett den åtalade polismannen anledning att vidta någon kontroll av mannens hälsotillstånd innan han lämnat platsen.

Slutligen har tingsrätten kommit fram till att utredningen inte ger stöd för åklagarens påstående att den åtalade polismannen har kört förbi mannen vid flera tillfällen innan han lämnat platsen. Utredningen visar istället att den åtalade polismannen och hans kollega, innan de lämnat platsen, gjort några U-svängar för att försäkra sig om att ingen ur allmänheten skulle råka illa ut. I samband med detta har den åtalade polismannen på håll sett att mannen legat ned. Det har varit fråga om ett kort förlopp och den åtalade polismannen och hans kollega har inte åkt fram till mannen. Istället har de svängt runt bilen, kört en kort sträcka i riktning mot mannen och sedan vänt om igen och därefter lämnat platsen. Den åtalade polismannens agerande i detta avseende har inte föranlett tingsrätten att dra någon annan slutsats än ovan, dvs. att han inte haft någon särskild anledning att närmare undersöka mannens hälsotillstånd. Den åtalade polismannens ordval i samband med att han rapporterat in situationen över radion har inte förändrat denna bedömning.

Senast ändrad: 2016-05-06

För mer information kontakta:

Anders Larsson
Rådman
08-561 662 49
anders.larsson@dom.se

Anna Överby
Tingsnotarie
08-561 661 14
anna.overby@dom.se

Målnummer:

5126-15