JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga tvistemålsdomen

En tingsrätts dom i ett tvistemål får överklagas till hovrätten, men det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet. Den part som vill överklaga domen ska göra det skriftligen inom tre veckor från det att domen meddelades.

Sista dag för överklagande finns angiven i domen. Hur man gör när man vill överklaga framgår närmare av domen. Överklagandet skickas till tingsrätten. Tingsrätten skickar överklagandet och alla handlingar i målet till hovrätten som gör en förnyad prövning av målet.

Prövningstillstånd till hovrätten

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet.  För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligt för tre domare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att ge prövningstillstånd. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:

  • När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.
  • Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om
    tingsrätten dömt rätt.
  • Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
  • När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Så går det till i hovrätten

När ett överklagande kommit in till hovrätten skickar domstolen oftast överklagandet till motparten för att denne ska få tillfälle att bemöta det som sägs och själv få åberopa bevis. Motpartens synpunkter skickas därefter oftast till den som överklagat (klaganden). Detta kan ske såväl före som efter det att frågan om prövningstillstånd avgjorts.

I ett tvistemål finns begränsningar för parter att i hovrätten föra fram nya omständigheter eller bevis. Under handläggningen i hovrätten tar hovrätten ställning till om parterna gjort det och om det ska tillåtas eller inte.

Det som i dagligt tal kallas rättegång, heter på en domstol huvudförhandling. Många tvistemål avgörs i hovrätten utan att huvudförhandling hålls. Det är hovrätten som avgör om en förhandling krävs.

Om målet avgörs utan huvudförhandling redovisar en jurist vid hovrätten målet för tre eller fyra domare. Domarna läser också igenom handlingarna och tar del av den bevisning som hör till målet. Utifrån handlingarna beslutar domarna om utgången i målet.

Om huvudförhandling krävs; läs mer om hur det går till.
Senast ändrad: 2017-03-10

Var finns hovrätterna?

Det finns sex hovrätter i landet:

Var och en av hovrätterna har ett geografiskt upptagningsområde, en domkrets.

Läs mer om hovrätterna.